آخرین نوشته ها
آمار بازدید
يک توضيحنخستين نگارش اين فهرست در تيرماه 85 فراهم آمد. اکنون چرخ روزگار گشته است و نسخه کاملتري در حال تدوين است. فهرست ذيل را علي العجالة پيش نويش نسخه دوم بدانيدالف) کتابها: 1.    An introduction to Shiit law :a bibliographical study/ London : Ithaca Press,1984,258 p ترجمه:  م‍ق‍دم‍ه‌‌ا‌ي‌ ب‍ر ف‍ق‍ه‌ ش‍ي‍‍ع‍ه‌ :کل‍ي‍‍ات‌ و ك‍ت‍‍اب‍ش‍ن‍‍اس‍‍ي/ترجمه م‍ح‍م‍د‌آص‍ف‌ ف‍ك‍رت‌،م‍ش‍‍ه‍د،‌آس‍ت‍‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍و‌ي‌:ب‍ن‍ي‍‍اد پ‍ژو‌ه‍ش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌، ۱۳۶۸، ۴۴۷ ص.‌ 2.    Crisis and consolidation in the formative period of Shiite Islam: Abul Jafar ibn Qiba al-Razi and his contribution to imamite Shiite thought / Princeton, N.J.: Darwin Press, 1993, 280 p. ترجمه:م‍ك‍ت‍ب‌ در ف‍ر‌اي‍ن‍د ت‍ك‍‍ام‍ل‌: ن‍ظر‌ي‌ ب‍ر ت‍طور م‍ب‍‍ان‍‍ي‌ ف‍ك‍ر‌ي‌ ت‍ش‍ي‍‍ع‌ در س‍ه‌ ق‍رن‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌/ت‍رج‍م‍ه‌ ‌ه‍‍اش‍م‌ ‌اي‍زدپ‍ن‍‍اه‌، وي‍ر‌اي‍ش‌ 2، Princeton, N.J. : Darwin Press,، ۱۳۷۴، ش‍ش‌+ ۲۸۶ ص،‌ترجمه:ت‍طور ‌ال‍م‍ب‍‍ان‍‍ي‌ ‌ال‍ف‍ك‍رية‌ ل‍ل‍ت‍ش‍ي‍‍ع‌ ف‍‍ي‌ ‌ال‍ق‍رون‌ ‌ال‍ث‍لاثة‌ ‌الأول‍‍ي‌،ترجمة ف‍خ‍ر‌ي‌ م‍ش‍ك‍ور،مراجعة محمود سليمان، قم، ن‍ور وح‍‍ي‌، ۱۴۲۳ق‌- ۱۳۸۱، ۳۳۴ صت‍طور ‌ال‍م‍ب‍‍ان‍‍ي‌ ‌ال‍ف‍ك‍رية‌ ل‍ل‍ت‍ش‍ي‍‍ع‌ ف‍‍ي‌ ‌ال‍ق‍رون‌ ‌ال‍ث‍لاثة‌ ‌الأول‍‍ي‌،ترجمة محمد سليمان، بيروت‌،دارالهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2008‌، ۳۳۴ ص  3.    Kharaj in Islamic law / Anchor Press, 1983, 276 p. 4.    Tradition and survival : a bibliographical survey of early Shiite literature / Oxford : Oneworld, 2003 ترجمه: ميراث مكتوب شيعة : از سه قرن نخستين هجري/ترجمه سيد علي قرائي و رسول جعفريان، قم : كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران، 1383ميراث مكتوب شيعة : از سه قرن نخستين هجري(ويرايش دوم)، ترجمه سيد علي قرائي و رسول جعفريان، قم : كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران، 1386 5.      اسناد و احکامي از خاندان افشار ارومي(اسناد و نامه‌هاي تاريخي )،[ايران]،[بي‌نا، بي‌تا]،۲۷+ ‎۲۹ص. 6.      آشنايي با چند نسخه خطي (فهرست نسخه هاي خطي مدرسه رضويه قم)، قم، چاپخانه مهر، 1355، 448ص،7.      ب‍رگ‍‍ي‌ ‌از ت‍‍اري‍خ‌ ق‍زوي‍ن‌: ت‍‍اري‍خ‍چ‍ه‌‌ا‌ي‌ ‌از ‌آس‍ت‍‍ان‍ه‌ ش‍‍ا‌ه‍ز‌اده‌ ح‍س‍ي‍ن‌ و دودم‍‍ان‌ س‍‍اد‌ات‌ م‍ر‌ع‍ش‍‍ي‌ ق‍زوي‍ن‌، ق‍م‌،ك‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ ح‍ض‍رت‌ ‌آي‍ه‌‌ال‍ل‍ه‌ ‌ال‍‍ع‍ظم‍‍ي‌ ن‍ج‍ف‍‍ي‌ م‍ر‌ع‍ش‍‍ي‌،۱۳۶۱،434-39 – [208]ص8.      پنج نامه از فتحعليشاه قاجار به ميرزاي قمي،[بي‌جا: بي‌نا، بي‌تا]،‎۳۰ص.9.      تاريخيات[i]: مجموعه مقالات و تحقيقات تاريخي (مجموعه آثار قديم - ۵)، نيوجرسي (ايالات متحده آمريکا)، انتشارات زاگرس،؟ص، ۲۰۰۸۱۰.  تذکره مشايخ قم (مآخذ تحقيق درباره قم - ۱)، نورالدين علي بن حيدر علي منعل قمي، به کوشش حسين مدرسي طباطبائي، قم، ۱۳۵۳ ، ۱۰۱ ص.۱۱.  تربت پاکان: آثار و بناهاي قديمي محدوده کنوني دارالمؤمنين قم/ قم، انجمن آثار ملي، چاپخانه مهر،۱۳۵۵، ۲ج۱۲.  ج‍‍ام‍‍ع‌ ‌ال‍ت‍و‌اري‍خ‌ ح‍س‍ن‍‍ي‌: ب‍خ‍ش‌ ت‍ي‍م‍وري‍‍ان‌ پ‍س‌ ‌از ت‍ي‍م‍ور ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍‍ال‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ۸۵۵ - ۸۵۷ ‌ه‍ج‍ر‌ي‌/ت‍‍اج‌‌ال‍دي‍ن‌ ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ش‍‍ه‍‍اب‌ ي‍زد‌ي‌،به کوشش ايرج افشار و حسين مدرسي طباطبائي،پ‍‍اك‍س‍ت‍‍ان‌، مؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍‍ات‌ ‌ع‍ل‍وم‌ ‌آس‍ي‍‍ا‌ي‌ م‍ي‍‍ان‍ه‌ و ‌غ‍رب‍‍ي‌: د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ك‍ر‌اچ‍‍ي‌،۲۱۹ ص‌،۱۳.  خاندان علي‌صفي،شهرياراني گمنام(ضميمه مجله بررسيهاي تاريخي: سال هشتم، شماره‎۱)،[ايران]،[بي‌نا، بي‌تا]،‎۶۸ص.۱۴.  خاندان فتحان : احول و آثار دانشمندان يکي از خاندان‌هاي علمي قم در قرنهاي هفتم تا دهم/قم، چاپخانه حکمت، ۱۳۵۳، ۳۲ ص + ۱۶ ص،۱۵.  ذيل نفثة المصدور[ii](مجموعه آثار قديم - ۲)،  نجم الدين ابوالرجاء قمي (اواخر قرن ششم هجري) به کوشش حسين مدرسي طباطبائي، نيوجرسي (ايالات متحده آمريکا)، انتشارات زاگرس،۳۲۴ص، ۲۰۰۷۱۶.  راهنماي جغرافياي تاريخي قم [مجموعه متون و اسناد] / قم، چاپخانه حکمت [بي‌نا]، ‎‎۱۳۳۵.۱۷.  رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس / بيروت : دار المنتخب العربي، ۱۹۹۵. الطبعةالأولي،۱۶۰ ص۱۸.  روابط ايران با حکومت مستقل نجد/ [ايران]: [بي‌نا، بي‌تا].‎۱ج. ‎۱۲۶ص.۱۹.  زم‍ي‍ن‌ در ف‍ق‍ه‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌،ت‍‍ه‍ر‌ان‌،دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌،۱۳۶۲،۲ج، ج۱: کليات و اقسام زمين،ج۲:نظام مالياتي۲۰.  سنديات[iii]: مجموعه مقالات در باره اسناد تاريخي (مجموعه آثار قديم - ۳)، نيوجرسي (ايالات متحده آمريکا)، انتشارات زاگرس،۴۴۰ص، ۲۰۰۸۲۱.  فرمان‌هاي ترکمانان قراقويونلو و آق‌قويونلو،قم،[بي‌نا] چاپخانه حکمت، ‎۱۳۵۲،۱۶۶+ ‎۹۶ص.۲۲.  فهرست نسخه‌هاي خطي کتابخانه مدرسه رضويه قم/قم، چاپخانه مهر،۱۳۵۵ ،۶۴+۵۶ ص،فروست:نسخه‌هاي خطي کتابخانه‌هاي قم شماره ۴ ،۲۳.  قاضي احمد قمي(ضميمه مجله بررسيهاي تاريخي: سال دهم ، شماره ‎۲)،[ايران]، [بي‌نا، بي‌تا]،‎۳۸ص.۲۴.  ق‍م‌ در ق‍رن‌ ن‍‍ه‍م‌ ‌ه‍ج‍ر‌ي‌: ۹۰۰ - ۸۰۱، ف‍ص‍ل‍‍ي‌ ‌از ك‍ت‍‍اب‌ ق‍م‌ در چ‍‍ه‍‍ارده‌ ق‍رن‌، قم، چ‍‍اپ‍خ‍‍ان‍ه‌ ح‍ك‍م‍ت‌،۱۳۵۰، ش‍‍ان‍زده + ‌۳۷۱ ص
شنبه ۳۱ تير ۱۳۸۵ ساعت ۱۱:۵۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

محسن
۱۴ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۹:۳۷
سلام
نشانی ایمیل جناب حسین مدرسی طباطبایی را میخواهم. شما از ایشان آدرس الکترونیکی دارید؟ سپاسگزار خواهم بود اگر جواب را برایم ایمیل کنید:
mohsen.amiri@gmail
محمد طاهر یعقوبی
۱۴ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۹:۳۵
با سلام آدرس ایمیل استاد مدرسی طباطبایی را میخواهم
علیرضا بهاردوست
۱۳ دي ۱۳۸۶ ساعت ۲۰:۵۳
سلام.کتابشناسی ردیف شش از مقالات اشتباه است ؛ صحیح آن چنین می باشد:
دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة ، « الاشعریون » ، بیروت ، دارالتعارف ، 1400ق\1980، ج2،ص3.
سید علی طباطبائی یزدی
۴ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۱۳:۳۷
با تشکر از شما بابت این کتابشناسی مفیدی که منتشر کرده اید. یک مورد دیگر هم برخورد کردم با عنوان «رساله المختصر الکافی فی الکلام» متن کلامی شیعی از قرن هفتم و هشتم، با معرفی و تصحیح حسین مدرسی طباطبایی، که در یادنامه استاد محیط طباطبائی منتشر شده است: محیط ادب، به کوشش حبیب یغمایی، سید جعفر شهیدی، محمد ابراهیم باستانی پاریزی و ایرج افشار، انتشارات دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور ـ تهران، 1358 ش.، ص 165.
موسوی نژاد
۱۰ آبان ۱۳۸۶ ساعت ۱۲:۵۵
دوست گرامی!
با تشکر از زحمت شما خواستم یادآوری کنم که کتاب ردیف 15 در اصل تالیفی است از عالم برجسته ایران در قرن پنجم حاکم ابوسعد محسن بن محمد جشمی معتزلی زیدی متوفای 494 قمری که به کوشش جناب استاد منتشر شده است